ForeningenBetyrelsesmøderGeneralforsamlingArrangementerOmrådetNyttig informationEjendomsmæglerKontakt osLogin

Foreningen
Geografi
Bestyrelse
Vedtægter
Privatlivspolitik
Deklarationer
Deklaration af 28. maj 1973
Påtegning - Deklaration af 28. maj 1973
Partiel byplanvedtægt nr.1
Matrikelkort
Foreningens område
Medlemsinformation
Kontingent
Kloaksag

VEDT GTER

for Grundejerforeningen "STENDYSSEN"

 

 

§ 1

 

Stk. l         Foreningens navn er grundejerforeningen STENDYSSEN.

 

Stk. 2        Foreningen omfatter alle parceller beliggende på flg. eksisterende veje: BAKKEFLØJEN, AGERFLØJEN og ÅFLØJEN og hvorpå der er tinglyst deklaration af 28. maj 1973.

 

Stk. 3        Foreningens hjemsted er Roskilde kommune.

 

 

§ 2.

 

Stk. l         Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte opgaver til anlæg og vedligeholdelse af veje og stier, vandforsyning og anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer.

 

 

§ 3.

 

Stk. l         Alle ejere af grunde inden for det i § l angivne område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

 

Stk. 2        Pligten til medlemskab gælder ikke for Roskilde kommune som ejer af eventuelle arealer til offentlige formål.

 

Stk. 3        Eventuelle arealer, der benyttes til sociale formål vuggestuer, børnehaver og fritidshjem - omfattes af foreningen, dog således at disse parceller er kontingentfrie.

 

 

§ 4.

 

Stk. l         Medlemmerne hæfter solidarisk for lån optaget til formål af fælles karakter.

 

Stk. 2        Grundejerforeningens bestyrelse er bemyndiget til på foreningens vegne, at underskrive de fornødne dokumenter i anledning af foreningens optagelse af lån, efter forudgående bemyndigelse på en generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

 

Stk. 3        Grundejerforeningens bestyrelse er bemyndiget til på foreningens vegne, at underskrive påtegning på pantebreve om fordeling af panteretten, med et maximeret forholdsmæssigt beløb i hver enkelt parcel, hvorefter grundejerforeningens medlemmer alene hæfter solidarisk inden for det maximerede beløb.

 

Stk. 4        En sådan fordeling vil dog først kunne finde sted, når eventuelle modningsarbejder er udført og godkendt, og udgifterne endeligt fastlagt.

 

Stk. 5        Iøvrigt hæfter medlemmerne ikke for foreningens forpligtelser, medmindre generalforsamlingen på den for vedtægtsændringer foreskrevne måde, vedtager anden hæftelse for enkelte, konkret angivne forpligtelser.

 

 

§ 5

 

Stk. l         Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for eet år ad gangen, på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det pågældende regnskabsår.

 

Stk. 2        Kontingentet betales forud for eet år ad gangen. Der betales kontingent for hver parcel et medlem er ejer af.

 

Stk. 3        Foruden det årlige kontingent er medlemmerne pligtige til at betale de ydelser eller bidrag, der påhviler de enkelte parceller, for de iflg. § 4 optagne lån.

 

 

§ 6.

 

Stk. l         Medlemmerne er pligtige til stedse at holde grundene fri for ukrudt.

 

Stk. 2        Afbrænding af haveaffald sker på grundejernes eget ansvar, men skal foretages før kl. 10 formiddag.

 

Stk. 3        Indtil der på et grundejerforeningsmøde træffes anden bestemmelse, skal den enkelte grundejer holde vejrabatten samt halvdelen af stiarealet renset for ukrudt, og hvor græsset er sået, skal dette holdes slået.

 

 

§ 7.

 

Stk. l         Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægterne.

 

Stk. 2        Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned.

 

Stk. 3        Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker ved brev, med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen og møder sammenkaldes af bestyrelsen.

 

Stk. 4        Indkaldelsen til generalforsamlingen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der vil være at behandle, og på generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger kan kun træffes afgørelser vedr. emner, der er optaget i den til medlemmerne meddelte dagsorden.

 

Stk. 5        Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen.

 

 

§ 8.

 

Stk. l         Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst 50 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom. Indkaldelse til ekstraordinære generalforsamlinger skal ske ved brev med mindst 14 dages varsel, med angivelse af de til forhandling fastsatte emner.

 

Stk. 2        Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske fra medlemmerne, skal disse samtidigt med begæringens fremsættelse me1dele, hvilke emner, der ønskes behandlet. Bestyrelsen er herefter forpligtet til, senest 14 dage efter at udsende indkaldelser til den ekstraordinære generalforsamling.

 

 

§ 9.

 

Stk. l         For den ordinære generalforsamling skal der gælde flg. dagsorden:

 

 l. Valg af dirigent.

2. Beretning om det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent.

5. Forslag fra medlemmerne.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

8. Valg af 2 revisorer og l revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

 

Stk. 2        Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på ordinære generalforsamlinger, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen, og være denne i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen

 

 

§ 10.

 

Stk. l         Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Hver parcel har l stemme, dog har ingen person mere end l stemme. Afstemninger kan ske ved håndsoprækning, dog skal afstemning ske skriftligt, når mindst l medlem kræver det.

 

Stk. 2        Medlemmerne kan lade sig repræsentere på generalforsamlingen ved fuldmagt. Ingen befuldmægtiget kan repræsentere mere end 2 stemmer, der skal være godkendt af dirigenten.

 

Stk. 3        Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og afgiver stemme, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne. Er det foreskrevne antal medlemmer ikke til stede, indkaldes inden en måned, med mindst 8 dages varsel, en ny generalforsamling, på hvilken der uden hensyn til de mødendes antal, kan tages gyldig beslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.

 

Stk. 4        Enhver ændring af vedtægter skal for at være gyldig godkendes af Roskilde kommune

 

 

§ ll.

 

Stk. l         De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer

 

 

§ 12.

 

Stk. l         De på den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger, samt beslutninger, der i henhold til nærværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne, og eventuel indbringelse af de trufne beslutninger ror domstolene har ikke suspensiv virkning.

 

Stk. 2        Medlemmerne er, indtil endelig retsafgørelse foreligger, pligtige til at opfylde de dem i henhold til beslutningerne pålagte pligter, det være sig af økonomisk eller anden art ligesom foreningen uanset sagsanlæg eller senere anke skal være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelsens opfyldelse.

 

 

§ 13.

 

Stk. l         Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling, og afgår efter tur. Der afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer hvert år. Efter første år afgår 2 medlemmer ved lodtrækning. Genvalg kan imidlertid finde sted.

 

Stk. 2        Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

 

Stk. 3        Bestyrelsen fastsætter iøvrigt selv sin forretningsorden og  fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen  trufne beslutninger. Protokollen underskrives af de til stedeværende medlemmer.

 

Stk. 4        Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor generalforsamlingen, i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp, f. eks. forretningsfører, advokat, rådgivende ingeniør og landinspektør.

 

Stk. 5        Det tilkommer bestyrelsen at drage omsorg for ansættelse af lønnet medhjælp til vedligeholdelse og renholdelse af de under foreningen hørende veje og fællesarealer, ligesom det påhviler bestyrelsen at engagere håndværkere til udførelse af opgaver, der sorterer under antagne medhjælps arbejde.


Stk. 6       Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan der, dersom generalforsamlingen skønner det rimeligt, tillægges formanden, kassereren og sekretæren et mindre honorar.

 

Stk. 7        Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer uden for bestyrelsen, idet udvalgsformanden altid skal være et bestyrelsesmedlem. Et sådant udvalg har ikke besluttende myndighed.

 

 

§ 14.

 

Stk. l         Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private.

 

Stk. 2        Bestyrelsen råder over foreningens midler, i overensstemmelse med loven og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.

 

Stk. 3        Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden og kassereren i forening.

 

 

§ 15.

 

Stk. l         Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

 

Stk. 2        Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Stk. 3        Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af rådighed over sit bo, skal bestyrelsen snarest muligt supplere sig med en af de valgte suppleanter.

 

Stk. 4        Dersom formanden måtte udtræde af foreningen, skal hans afløser vælges indenfor de resterende bestyrelsesmedlemmer, og dersom ingen ønsker at modtage valg, skal bestyrelsen foranledige indkaldt ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder.

 

 

§ 16.

 

Stk. l         Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle af formanden anerkendte udgifter. Anerkendelsen skal foreligge skriftligt. Kassereren fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt medlemsfortegnelse.

 

Stk. 2        Kassereren underskriver alle kvitteringer. Kassebeholdningen skal henstå på konto i bank eller sparekasse, og kontoen skal være klausuleret således, at der kun kan hæves på kontoen af 2 i forening ud af flg. 3: formand, næstformand og kasserer. Den kontante kassebeholdning må normalt ikke overstige kr. 500.

 

Stk. 3        Regnskabet skal foreligge fuldt færdigt og revideret den 15. marts.

 

Stk. 4        Formanden videreekspederer regnskabet til de af generalforsamlingen valgte revisorer, der. har 14 dage til regnskabets gennemgang og tilbagelevering til formanden med eventuelle bemærkninger.

 

 

§ 17.Stk. 1        Opløsning af foreningen kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og afgiver stemme for et sådant forslag med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Opløsningen vil kun kunne finde sted med Roskilde kommunes godkendelse.

 

Stk. 2        I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens nettoformue Roskilde kommune til anvendelse til formål inden for grundejerforeningens område.

 

 

oooOooo