ForeningenBetyrelsesmøderGeneralforsamlingArrangementerOmrådetNyttig informationEjendomsmæglerKontakt osLogin

Foreningen
Geografi
Bestyrelse
Vedtægter
Privatlivspolitik
Deklarationer
Deklaration af 28. maj 1973
Påtegning - Deklaration af 28. maj 1973
Partiel byplanvedtægt nr.1
Matrikelkort
Foreningens område
Medlemsinformation
Kontingent
Kloaksag
 

PDF       Udskriv

 
 

Matr.nr. 6b m. fl 

Dåstrup by og Sogn

 

Anmelder: 1andinspektørerne 

Thorsen, Krarup & Klæsøe, 

Roskilde 

 

ØRSTED - DÅSTRUP KOMMUNE

 

Partiel byplanvedtægt nr. l.

 

I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i § l nævnte område af Dåstrup by i Ørsted - Dåstrup kommune. 


§ l. 

Byplanvedtægtens område.

1. Området begrænses, som vist på vedhæftede kortbilag nr. l, og omfatter følgende matr.nr. 6c, 6d, 6e, 6b og 8 af Dåstrup by og sogn, samt alle parceller, der efter den l. januar 1968 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 


§ 2.

Områdets anvendelse.

1.  Åben og lav boligbebyggelse. 

Indenfor byplanvedtægtens område må arealer, der på kortbilag nr. l er markeret med åben diagonal skravering, kun anvendes  til boligformål, og der må kun opføres åben og lav bebyggelse. Bebyggelsen må kun bestå af fritliggende parcelhuse, og der må på hver ejendom kun opføres eller indrettes en bolig for een familie.

Der må på området ikke udføres nogen art af virksomhed, som ved støv, røg, lugt, rystelser eller ved sit udseende eller på anden måde efter sognerådets skøn er til ulempe for de omboende. Det er tilladt, at der på ejendommene drives sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelseshuse, når virksomheden drives af den, der bebor den pågældende bolig, og når virksomheden efter sognerådets skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning og lign.), kvarterets præg af boligkvarter ikke brydes, eller virksomheden ikke fremkalder ulemper for de omboende eller behov for parkeringsmuligheder, som ikke er til stede på den pågældende ejendom.  Sognerådet kan tillade, at der indenfor området til åben og lav boligbebyggelse opføres eller indrettes bebyggelse til kollektive anlæg, såsom vuggestuer, børnehaver, ungdomsinstitutioner og lign. til betjening af området.  

Indenfor området kan opføres transformerstationer til kvarterets daglige forsyning, når de ikke har mere end 30 m2 i bebygget areal og ikke gives en højde af mere end 3 m over terræn, samt når de udformes i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse. 

 

2.  Butiksbebyggelse.

Området, der på kortbilag nr. l er vist med krydsskravering, må kun anvendes til bebyggelse med de for kvarterets daglige forsyninger nødvendige butikker.

 

3.  Offentlige formål. 

Arealet, der på kortbilag nr. l er markeret med diagonal skravering med skiftevis svag og kraftig linie, forbeholdes til offentlige formål - skole samt grønne områder og stier.  


§ 3.

Vejforhold

1.  Udlæg af nye veje m.m. 

Der udlægges areal til følgende nye veje og stier med retning og beliggenhed, som vist på vedhæftede kortbilag nr. 2.  


 Vejene  A - B         i 1`s bredde 

            C - D)


            E - F)        i 12 m`s bredde 


       J  - K)

       G - H   i 8 m`s bredde        

 

 Stierne  L - M - N)  

              O - P  )      i 6,3 m`s bredde

                  M - P - Q) 

De øvrige på kortbilag nr. 2 viste veje og stier udlægges i henholdsvis 6 m`s og 3 m`s bredde i princippet, som vist på kortbilaget. Skæringen mellem off. bivej nr. 5 og sti L-M-N skal udføres niveaufri. 

 

2.  Byggelinier. 

Langs følgende veje pålægges byggelinier i de nedenfor angivne afstande fra vejmidten, således som vist på vedhæftede kortbilag nr. 2. 

 

                Vej  A - B) 

                     C - D)  10 m 

                     E - F) 

              J  - K) 

              G - H    9 m 

 

                Bivej nr. 5    12,5 m 

 

Langs de 6 m?s brede, blinde boligveje pålægges byggelinier i en afstand af 4 m fra vejskel. 

 

§ 4. Udstykninger

l. Åben og lav boligbebyggelse. 

Ingen grund må udstykkes med mindre størrelse end 700 m2 eller med mindre facadelængde end 24 m. 

Udstykninger må kun foretages efter de retningslinier, som frem går af kortbilag nr. 2. 

De på kortbilag nr. l med tæt diagonal skravering viste arealer må ikke udstykkes til bebyggelse, men udlægges som friarealer for bebyggelsen. 

Arealet, der er udlagt til bebyggelse med butikker, skal udstykkes efter de retningslinier, som fremgår af kortbilag nr.

2. 

 

§ 5.

Bebyggelsens omfang og placering m.m.

l. Åben og lav boligbebyggelse. 

Bygninger må kun opføres med l etage eller med l etage med udnyttet tagetage. En eventuel kælder må ikke have loftet beliggende mere end 0,50 m over terræn. 

Garager, udhuse og lign. mindre bygninger må ikke opføres nærmere skel mod anden grund (stier regnes som naboskel) end 0,50 m. 

Sognerådet kan dog tillade, at en garage opføres direkte i naboskel, (men ikke i skel mod stier), såfremt det sikres, at en eventuel garage på nabogrunden opføres sammenbygget med denne. Beboelsesbygninger skal opføres med gavl- eller facadelinie parallelt med byggelinien mod vejen.  På området, der er udlagt til bebyggelse med butikker, må udnyttelsesgraden ikke overstige 0,40. Bygninger må kun opføres med l etage.

 

2. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lign. 

gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer, affald og lign. skal overholdes.  


§ 6.

Bebyggelsens ydre fremtræden.

Ingen form for skiltning eller reklamering på ejendommene må finde sted. 

Indenfor området til butiksbyggeri må dog foretages skiltning og reklamering i et omfang, der efter sognerådets skøn er almindeligt for de pågældende butikker. 

Endvidere må der på ejendomme, hvorpå der af sognerådet er meddelt tilladelse til at udøve erhvervsvirksomhed i medfør af § 2, foretages skiltning og reklamering i et efter sognerådets skøn sædvanligt omfang for virksomheder af den pågældende art. 

 

§ 7.

Byplanvedtægtens overholdelse. Før noget byggeri påbegyndes eller en ejendoms hidtidige anvendelse ændres, skal der, medmindre sognerådet ansøges om godkendelse i  henhold til byggelovgivningen, forelægges sognerådet tegninger, der viser grunden og dens omgivelser, samt bygningernes beliggenhed på grunden og dens størrelse, form og indretning, ligesom den påtænkte anvendelse af bygningerne og grunden skal oplyses, således at sognerådet kan påse overensstemmelse med byplanvedtægten. 

 

§ 8.

Eksisterende bebyggelse.

Nærværende byplanvedtægt er ikke til hinder for bibeholdelse af den eksisterende lovlige bebyggelse, eller for fortsættelse af den hidtil lovligt gjorte brug af en ejendom.

Udvidelse ved om- eller tilbygning eller ibrugtagen til anden anvendelse i strid med byplanvedtægtens bestemmelser må ikke finde sted. 

 

§ 9.

Påtaleret ifølge nærværende byplanvedtægt har alene Ørsted-Dåstrup kommunalbestyrelse. 

 

§10.

Dispensationer fra og ændringer i byplanvedtægten. Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i nærværende byplanvedtægt kan indrømmes af kommunalbestyrelsen, såfremt karakteren af det kvarter, som byplanen søger at skabe eller fastholde, ikke derved ændres. 

ndringer i byplanvedtægten kan ske efter kommunalbestyrelsens vedtagelse og med boligministeriets godkendelse efter reglerne om vedtagelse og godkendelse af nye byplaner, jfr. byplanlovens § 5.  Dispensationer fra de i § 3 omhandlede byggelinier ved offentlige  veje kan kun meddeles efter forhandling med den efter vejbestyrelseslovens kompetente myndighed, jfr. denne lovs § 45 (lovbekendtgørelse nr. 342 af 9. december 1964).

 

 

Hertil hører: 

Kortbilag nr. l og nr. 2. 

                    Således vedtaget af Ørsted-Dåstrup sogneråd. 

                         Dåstrup, den 23. februar 1968. 

                                   P. S. V. 

Henry Berg Olsen

                              sognerådsformand 

 

 

I medfør af § l i lov om byplaner (lovbekendtgørelse nr. 160 af  9. maj 1962) godkendes foranstående af Ørsted-Dåstrup sogneråd vedtagne forslag til partiel byplanvedtægt nr. l for Dåstrup by i Ørsted-Dåstrup kommune. 

                         Boligministeriet, den 21. april 1969. 

                                        P. M. V.             

                                         E.B.              

                                        Munck. 

 

Nærværende vedtægt begæres tinglyst på matr.nre. 6b, 6c, 6d, 6e,  6æ,  6ø, 6aa og 8 Dåstrup by og sogn. 

                         Ørsted-Dåstrup sogneråd 

                              Dåstrup, den 25/7 1969

 

                                                   Henry Berg Olsen                                               sognerådsformand