ForeningenBetyrelsesmøderGeneralforsamlingArrangementerOmrådetNyttig informationEjendomsmæglerKontakt osLogin

Foreningen
Geografi
Bestyrelse
Vedtægter
Privatlivspolitik
Deklarationer
Deklaration af 28. maj 1973
Påtegning - Deklaration af 28. maj 1973
Partiel byplanvedtægt nr.1
Matrikelkort
Foreningens område
Medlemsinformation
Kontingent
Kloaksag
Deklaration af 21. maj 1973 (tinglyst 28. maj 1973)
 
Med henvisning til vedhæftede rids pålægges der herved matr. nre. 6am - 6db incl. Dåstrup by og sogn fålgende forpligtelser, som skal være gældende udover bestemmelserne i bygningsvedtægten for Ramsø kommune samt bestemmelserne i partiel byplanvedtægt nr. l for Ørsted-Dåstrup, tinglyst 7/8 1969:
 
A. Udstykningsforbud
Yderligere udstykning af parcellerne må ikke finde sted.
 
B. Bebygggelsens placering og bomme.
Udover de i byplanvedtægtens §§ 3 og 5 anfårte afstandsbestemmelser skal bebyggelsen overholde fålgende:
Garager og carporte må ikke opføres nærmere vejskel end 5,00 m, og bebyggelsen skal endvidere overholde mindsteafstanden 4,00 m fra skellet mod de 12,50 m brede vej arealer.
Byggelinieafstanden ved stier og legepladsen på matr. Nr. 6as er som ved naboskel, dog må ingen bebyggelse på parceller, som har skel mod de 3,00 m og 6,30 m brede stier samt matr. nr. 6as opføres disse nærmere end 0,5 m, og samme afstand skal bebyggelsen på matr.nre.
6ci - 6cS incl. samt matr. nreo 6cu, 6cv, 6cZ og 6cæ overholde mod  de skel, som på ridset er angivet med krydset linie.
Bebyggelsens ydre udformning samt dens placering på parcellerne skal godkendes af bygningsmyndigheden.
Hvor stier og veje skærer hinanden, skal opstilles bomme med forskudt placering.
 
C. Hegn og have.
Parceller, der grænser mod Skolestien, Agerfløjen, Grydestykket og syd- vestlige side af Åfløjen må ikke udøve færdsel direkte ud på disse veje og stier.
Det påhviler derfor erhververne af disse ejendomme at etablere og skiftende ejere at vedligeholde mindst l m højt hegn uden låger i de pågældende skel.
På ejendomme med hjårneafskæringer må der ikke etableres udkårsel i afskæringerne.
Ejendomme, der grænser mod veje stier, legepladsen på matr. nr. 6as samt matr. nre. 6æ og 6aa har fuld hegnspligt i disse skel, og hegnene skal her etableres som levende hegn. Iøvrigt skal hegnslovgivningens almindelige bestemmelser være gældende, og hegnene etableres enten som levendehegn eller hegn af andet af bygningsmyndigheden godkendt materiale.
De ubebyggede dele af ejendommene skal stedse være anlagt som have og holdes fri for ukrudt og anden skæmmende bevoksning. Der må på ejendommene ikke findes beplantning, der ved skygge eller uhæmmet vækst kan blive til væsentlig ulempe for naboerne. Der må således ikke plantes poppel bævreasp
 
D. Fællesarealer.
Matr. nr. 6as skal anvendes til legeplads, der ligesom veje og stier skal henligge til fælles brug for ejerne af samtlige af deklarationen omfattede ejendomme
 
E. Parkering og skiltning.
Al parkering på Bakkefløjen, Agerfløjen og Åfløjen er forbudt. Herudover er parkering med last-, omnibus-, flytte- eller stårre fragt- biler forbudt indenfor området, idet disse vogne kun må holde for almindelig af- og pålæsning.
Der skal på hver grund indrettes parkeringsplads for mindst to automobiler, herunder kan den ene parkeringsplads være placeret i garage eller carport.
Skiltning må ikke finde sted.
 
F. Grundejerforening.
Grundejerne indenfor området er pligtige at indtræde som medlemmer af en grundejerforening til løsning af fælles opgaver, herunder vedligeholdelse af veje og stier samt anlæg og vedligeholdelse af legepladsen på matr. nr. 6as.
Grundejerforeningen skal stiftes senest, når der er tinglyst endeligt skåde på 6 ejendomme.
Har stiftelsen ikke fundet sted inden dette tidspunkt, er kommunal bestyrelsen berettiget til at stifte foreningen og udpege dens første bestyrelse blandt grundejerne.
Grundejerforeningen er pligtig - såfremt kommunalbestyrelsen måtte ønske det - at tage skåde på veje, stier og legeplads, som i så tilfælde skal overdrages vederlagsfrit.
Grundejerforeningens love skal følge kommunens standardvedtægt for grundejerforeninger. Evt ændringer skal godkendes af kommunalbestyrelsen, som har myndighed til at påtale overtrædelser.
 
G. Vej. kloak- og el-ledninger.
Veje, stier og kloakanlæg udføres af kommunen, men udgifterne ved den fremtidige vedligeholdelse foranstaltes af grundejerforeningen og pålignes ejendommene ved lige store bidrag.
Grundejerne skal endvidere tåle, at der i forbindelse med byggemodningen udføres skråninger på ejendommene, uden at der derfor tilkommer ejerne erstatning, uanset om der forefindes hegn eller andet på det til skråning nødvendige areal.
På kommunens foranledning anbringes master til el-forsyning. Masterne anbringes i vejarealet, men nådvendige skråmaster og barduner må tåles på ejendommene, uden at der kan kræves nogen erstatning herfor.
De i vejene nedlagte ledninger skal - i det omfang de ikke vedligeholdes af vandværk, el-værk eller offentlige myndigheder - vedligeholdes af grundejerforeningen, medens de enkelte grundejere selv skal vedligeholde stikledninger fra hovedledningerne.
Nærværende deklaration kan tinglyses servitutstiftende på matr. nre. .. 6am - 6db incl. Påtaleret tilkommer grundejerforeningen og Ramså kommunalbestyrelse. Kommunalbestyrelsen kan alene - altså uden grundejerforeningens medvirken - dispensere fra eller ophæve ovenstående bestemmelser.
Angående de ejendommene påhvilende hæftelser, servitutter og åvrige byrder henvises til de pågældende ejendomsblade i tingbogen.
 
Som ejer og som bygningsmyndighed:
Viby, 21.  maj 1973
Ramsø kommunalbestyrelse