ForeningenBetyrelsesmøderGeneralforsamlingArrangementerOmrådetNyttig informationEjendomsmæglerKontakt osLogin

Foreningen
Geografi
Bestyrelse
Vedtægter
Privatlivspolitik
Deklarationer
Deklaration af 28. maj 1973
Påtegning - Deklaration af 28. maj 1973
Partiel byplanvedtægt nr.1
Matrikelkort
Foreningens område
Medlemsinformation
Kontingent
Kloaksag

Påtegning

 

 

Dokument som påtegnes:

Dato/løbenummer:

28.05.1973-12411-18

Dokumenttype:

Servitut

 

Påtegning om ny påtaleberettiget

Påtegning

Arealanvendelse:

 

Anvendelsesforhold

 

 

Grundejerforening

 

 

Udstykning

 

Tekniske anlæg:

 

Afløb: ledninger og tekniske anlæg

 

Servitut tekst:

 

Påtegning på deklaration

 

 

 

Påtegning på deklaration tinglyst den 28.05.1973 (Løbenr. 12411) med tilhørende påtegning af den 15.03.1974

I anledning af at Roskilde Kommune har overtaget vedligeholdelse af vejene i grundejerforeningens område, samt at Fors Spildevand Roskilde har overtaget ejerskab af spildevandsledningerne, tinglyses denne påtegning til tinglyst deklaration vedr. bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv. Deklarationen er herefter som følger:

 

 

 

Med henvisning til vedhæftede rids pålægges der herved matr. nr. 6am - 6db inkl. Dåstrup by og sogn følgende forpligtelser, som skal være gældende udover bestemmelserne i bygningsvedtægten for Ramsø kommune samt bestemmelserne i partiel byplanvedtægt nr. 1 for Ørsted-Dåstrup, tinglyst 7/8 1969:

 

 

 

A. Udstykningsforbud

Yderligere udstykning af parcellerne må ikke finde sted.

 

 

 

B. Bebyggelsens placering og bomme.

Udover de i byplanvedtægtens §§ 3 og 5 anførte afstandsbestemmelser skal bebyggelsen overholde følgende: Garager og carporte må ikke opføres nærmere vejskel end 5,00 m, og bebyggelsen skal endvidere overholde mindsteafstanden 4,00 m fra skellet mod de 12,50 m brede vej arealer. Byggelinieafstanden ved stier og legepladsen på matr. nr. 6as er som ved naboskel, dog må ingen bebyggelse på parceller, som har skel mod de 3,00 m og 6,30 m brede stier samt matr. nr. 6as opføres disse nærmere end 0,5 m, og samme afstand skal bebyggelsen på matr.nr. 6ci – 6cs inkl. samt matr. nr. 6cu, 6cv, 6cz og 6cæ overholde mod de skel, som på ridset er angivet med krydset linje. Bebyggelsens ydre udformning samt dens placering på parcellerne skal godkendes af bygningsmyndigheden. Hvor stier og veje skærer hinanden, skal opstilles bomme med forskudt placering.

 

 

 

C. Hegn og have.

Parceller, der grænser mod Skolestien, Agerfløjen, Grydestykket og syd- vestlige side af Åfløjen må ikke udøve færdsel direkte ud på disse veje og stier. Det påhviler derfor erhververne af disse ejendomme at etablere og skiftende ejere at vedligeholde mindst 1 m højt hegn uden låger i de pågældende skel. På ejendomme med hjørneafskæringer må der ikke etableres udkørsel i afskæringerne. Ejendomme, der grænser mod veje stier, legepladsen på matr. nr. 6as samt matr. nr. 6æ og 6aa har fuld hegnspligt i disse skel, og hegnene skal her etableres som levende hegn. I øvrigt skal hegnslovgivningens almindelige bestemmelser være gældende, og hegnene etableres enten som levende hegn eller hegn af andet af bygningsmyndigheden godkendt materiale. De ubebyggede dele af ejendommene skal stedse være anlagt som have og holdes fri for ukrudt og anden skæmmende bevoksning. Der må på ejendommene ikke findes beplantning, der ved skygge eller uhæmmet vækst kan blive til væsentlig ulempe for naboerne. Der må således ikke plantes poppel bævreasp.

 

 

 

D. Fællesarealer.

Matr. nr. 6as skal anvendes til legeplads, der ligesom veje og stier skal henligge til fælles brug for ejerne af samtlige af deklarationen omfattede ejendomme.

 

 

 

E. Parkering og skiltning.

Parkering med last-, omnibus-, flytte- eller større fragt- biler forbudt indenfor området, idet disse vogne kun må holde for almindelig af- og pålæsning. Der skal på hver grund indrettes parkeringsplads for mindst to automobiler, herunder kan den ene parkeringsplads være placeret i garage eller carport. Skiltning må ikke finde sted.

 

 

 

F. Grundejerforening.

Grundejerne indenfor området er pligtige at indtræde som medlemmer af en grundejerforening til løsning af fælles opgaver, herunder anlæg og vedligeholdelse af legepladsen. Grundejerforeningen skal stiftes senest, når der er tinglyst endeligt skøde på 6 ejendomme. Har stiftelsen ikke fundet sted inden dette tidspunkt, er kommunalbestyrelsen berettiget til at stifte foreningen og udpege dens første bestyrelse blandt grundejerne. Grundejerforeningens love skal følge kommunens standardvedtægt for grundejerforeninger. Evt. ændringer skal godkendes af kommunalbestyrelsen, som har myndighed til at påtale overtrædelser.

 

 

 

G. Veje og kloak

Grundejerne skal tåle, at der udføres skråninger på ejendommene, uden at der derfor tilkommer ejerne erstatning, uanset om der forefindes hegn eller andet på det til skråning nødvendige areal. Spildevandsledningernes placering fremgår på kortbilag 1808853-001-003. Fremtidige udgifter til drift og vedligehold af de eksisterende spildevandsledninger i grundejerforeningens område påhviler Fors Spildevand Roskilde A/S. For spildevandsledninger på private arealer gælder det dog fortsat at ejerskab, drift- og vedligeholdelsespligt tilfalder den enkelte grundejer.

 

Fors Spildevand Roskilde A/S indtræder i samme forbindelse som ny påtaleberettiget vedr. ’kloak’.

 

 

 

Nærværende påtegning tinglyses servitutstiftende på matr. nr. 6am - 6db inkl.

 

 

 

Påtaleret tilkommer herefter:

Roskilde Kommune, CVR-nr. 29189404

 

Grundejerforeningen Stendyssen, CVR-nr. 29552045

 

Fors Spildevand Roskilde A/S, CVR-nr. 32837832

 

 

 

Kommunalbestyrelsen kan alene - altså uden grundejerforeningens medvirken - dispensere fra eller ophæve ovenstående bestemmelser.

 

 

 

Angående de på ejendommene påhvilende hæftelser, servitutter og øvrige byrder henvises til tingbogen.

 

 

Relaksation

 


 

 

Påtaleberettiget:

Navn:

Roskilde kommune

 

Rådhusbuen 1

 

4000 Roskilde

Cvr-nr.:

29189404

 

Påtaleberettiget:

Navn:

Grundejerforeningen Stendyssen

 

Åfløjen 4

 

4130 Viby Sjælland

Cvr-nr.:

29552045

 

Underskrevet i henhold til fuldmagt af:

 

Cvr-nr.:

20683880

 

 

Fuldmagtsordning Fuldmagtshaver erklærer, at dokumentet fremsendes til tinglysning på grundlag af en til Tinglysningsretten allerede fremsendt, eller forventet fremsendt fuldmagt.

 

 

Påtaleberettiget:

Navn:

FORS Spildevand Roskilde A/S

 

Betonvej 12

 

4000 Roskilde

Cvr-nr.:

32837832

 

Anmoder:

Navn:

LANDINSPEKTØRFIRMAET LE34 A/S

 

Energivej 34

 

2750 Ballerup

Cvr-nr.:

20683880

 

Myndighed:

Navn:

Roskilde kommune

 

Rådhusbuen 1

 

4000 Roskilde

Cvr-nr.:

29189404

 

Erklæringer:

 

Fuldmagtsordning Fuldmagtshaver erklærer, at dokumentet fremsendes til tinglysning på grundlag af en til Tinglysningsretten allerede fremsendt, eller forventet fremsendt fuldmagt.

 

 

Planloven - kommunalbestyrelsens tilladelse indhentet Kommunalbestyrelsen godkender ved sin underskrift tinglysning af servitutten, jfr. planloven § 42.

 

Bilag:

Bilagsreference:

e904341f-1c89-4c1b-842c-01e20c4d0594

Bilag referencekode:

Andet.

Beskrivelse af bilag:

LE34_1808853-001-003

 

 

Bilagsreference:

0662f542-270d-4b0c-921c-4c65cddb5748

Bilag referencekode:

Andet.

Beskrivelse af bilag:

Påtegning GF Stendyssen